Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.

1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;

2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en indien mogelijk in principe ook het rijexamen in die auto zal afleggen;

2.4. de aanvraag voor de tussentijdse toets danwel het praktijkexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de cursist is besloten dat de tussentijdse toets danwel het praktijkexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten hieruit voortvloeiend aan de verkeersschool heeft voldaan;

2.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;

2.6. alle noodzakelijke (bedrijf(s) verzekeringen aanwezig zijn;

2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist

3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige rijles betaald te worden.

3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de rijles, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor een rijles gemaakt.

3.5. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

3.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.

3.7.Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de rijlessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst de lesprijs aan te passen.

De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien een rijles niet wordt voldaan aan de instructeur na een genoten rijles, dan ontvangt de cursist een betalingsopdracht middels een Tikkie danwel een factuur. Indien deze factuur niet binnen 7 dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

4.5. Bij niet tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding en interest.

4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van een toets of examen gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.

5.2. Indien een toets of examen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de aanvraag aan de rijschool is opgegeven.

5.3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van een toets of examen door te berekenen.

Artikel 6. Praktijkexamen

6.1. Indien een toets of examen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

6.2. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de les overeenkomst

7.1. De cursist en de rijschool hebben beiden het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien er blijkt dat het tussen beiden partijen geen goede samenwerking betreft. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen.

7.2. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.

7.3. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 8. Vrijwaring

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of over rijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens een toets of examen tenzij;

– de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

– de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;

– de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;

– de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst.

Artikel 10. Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de rijschool.

Artikel 11. Bemiddelingsregeling

11.1. Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en de rijschool met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.

11.2. De bemiddeling wordt verleend door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden. ARAG Legal Services zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.

11.3 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.

11.4. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de rijschool dan wel de cursist om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.